Audyt organizacyjny  pozwala na uzyskanie profesjonalnej, niezależnej oceny funkcjonowania instytucji - legalności, gospodarności, celowości i rzetelności prowadzonych przez nią działań. Celem badania jest zidentyfikowanie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a tym jak jednostka powinna funkcjonować. Audyt pozwala między innymi wyeliminować zagrożenia związane z nieprawidłowym stosowaniem przepisów prawa, w tym przepisów zamówień publicznych, zdiagnozować luki w zakresie kompetencji, umiejętności i motywacji pracowników, ich potencjału, a także wyeliminować dublowanie się uprawnień i obowiązków.

 

Etapy badania:

- audyt organizacyjny, czyli badanie struktury organizacyjnej, podległości służbowej oraz przepływu informacji, a także sposobu i efektywności zarządzania organizacją;

- audyt HR (stanowiskowy) to badanie formalnych i faktycznych zakresów obowiązków poszczególnych pracowników oraz ich porównanie; badanie kompetencji do zajmowania danego stanowiska, konieczności uzupełniania kwalifikacji oraz ustalenie potrzeb szkoleniowych wśród pracowników;

- audyt prawny polegający na weryfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami działań podejmowanych przez instytucję, dokumentów wewnętrznych i tych kierowanych do innych organów oraz aktualizacja dokumentów statutowych;

- audyt komunikacji społecznej i PR polegający na weryfikacji odbioru wizerunku instytucji i elementów jej struktury w społeczeństwie oraz ustalenie kanałów i narzędzi służących komunikacji.

Proponowany przez nas audyt obejmuje w szczególności:

 • analizę dokumentacji (schemat organizacyjny, regulaminy, procedury, opisy stanowisk);
 • analizę pracy na poszczególnych stanowiskach;
 • diagnozę zasobów wewnętrznych;
 • analizę SWOT organizacji;
 • opracowanie sprawozdania i rekomendacji.

Korzyści płynące z przeprowadzenia kompleksowego audytu jednostki:

 • optymalizacja struktury jednostki,
 • zwiększenie efektywności zarządzania,
 • zwiększenie efektywności pracy jednostki,
 • poprawa wizerunku jednostki w świadomości społecznej,
 • lepszy przepływ informacji,
 • jednoznaczne określenie odpowiedzialności i podległości w ramach jednostki,
 • rozpoznanie umiejętności i silnych stron poszczególnych pracowników,
 • dopasowanie zakresów obowiązków i odpowiedzialności do konkretnych pracowników i faktycznie wykonywanych przez nich obowiązków,
 • lepsze zarządzanie talentami – rozpoznanie najbardziej zaangażowanych członków zespołu,
 • opracowanie efektywnego systemu wynagradzania i motywowania,
 • wprowadzenie kryterium efektywności zarządzania jednostką,
 • gwarancja działalności jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zapobieganie ewentualnym skutkom wynikającym z niezgodności prawnych,
 • zdiagnozowanie dalszych kierunków rozwoju instytucji,
 • spójność prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych,
 • oszczędność czasu i zasobów.